logo
Witamy Gościa! Aby wykorzystać wszystkie możliwości proszę Zaloguj albo Rejestruj.

Zgłoszenie

Icon
Error

Opcje
Idź do ostatniego postu Idź do pierwszego nieprzeczytanego
Offline W. Polityki Społecznej  
#1 Wysłane : 8 czerwca 2011 14:42:24
lis

Ranga: Moderator

Grupy: WPS II, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Polityka Społeczna
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 143

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad „Programem współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2012” i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta Katowice, do wnoszenia propozycji, w terminie do dnia 31 lipca br., na adres: agnieszka.lis@katowice.eu
lub za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o "Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok", na „Formularzu zgłoszenia opinii” dostępnym na stronie www.ngo.katowice.eu lub na stronie www.katowice.eu w zakładce „Platforma konsultacji społecznych”.

Po zebraniu wszystkich propozycji/uwag wniesionych przez organizacje pozarządowe zostanie przygotowany projekt Programu Współpracy na 2012 rok, który ponownie zostanie poddany procesowi konsultacji zgodnie uchwałą Rady Miasta Katowice LXII/1259/10 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

Poniżej przedstawiam plan konsultacji „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok”.
Jednocześnie informuję, iż Plan konsultacji może ulec zmianom w zakresie terminów. http://www.katowice.eu/f...les/Plan_konsultacji.pdf
http://www.katowice.eu/f...enia_opinii-20110608.doc
http://www.katowice.eu/f...y/files/Program_2011.doc

Edytowane przez moderatora 10 września 2012 08:26:29  | Powód: Nie podano

Załączniki:
Plan_konsultacji.pdf 398 KB, pobrane 80 czas (s).
formularz_zgoszenia_opinii-20110608.doc 27 KB, pobrane 82 czas (s).
Program_2011.doc 120 KB, pobrane 82 czas (s).
Offline grzegorz  
#2 Wysłane : 27 lipca 2011 14:57:48
grzegorz

Ranga: Fresh Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-03-28
Posty: 4

W imieniu Stowarzyszenia Bona Fides chciałbym zgłosić propozycje do programu współpracy na 2012 r. (propozycje wklejam poniżej).

Przy okazji mam pytanie, czemu Państwo nie dali możliwości udostępnienia propozycji bezpośrednio na PKS? Wydaje mi się, że możliwość zapoznania się z wnioskami przesyłanymi przez organizacje mogłaby mieć pozytywne rezultaty dla ostatecznego kształtu programu.

Propozycje do programu współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2012 r.

1. Usunięcie z pierwszego zdania w §7 sformułowania „realizowane są bezpośrednio lub pośrednio przez Wydział Polityki Społecznej”.

Uzasadnienie: Współpraca pozafinansowa z org. pozarządowymi powinna się odbywać w różnych obszarach działalności pożytku publicznego, nie tylko tych, związanych z polityką społeczną. Przepis ten powoduje obecnie wiele niepożądanych konsekwencji. Przykładowo na stronie internetowej Urzędu Miasta, dedykowanej organizacjom pozarządowym, w zakładce dotyczącej zespołów doradczych znajdują się tylko informacje o zespołach, w których prace zaangażowany jest Wydział Polityki Społecznej, a nie ma żadnych informacji na temat zespołów współpracujących z pozostałymi wydziałami Urzędu Miasta.

2. Zmiany w §7 ust. 2 pkt 2 Programu. Proponuje się następujące brzmienie:

§7 ust. 2 pkt 2 Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym w poszczególnych obszarach działalności pożytku publicznego, zwanych dalej Zespołami
a) do zadań Zespołów w szczególności należy:
- konsultowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez władze Miasta w zakresie działalności danego Zespołu,
- delegowanie przedstawicieli do udziału w komisjach konkursowych rozpatrujących oferty o przyznanie dotacji,
- współpraca z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną Urzędu Miasta Katowice w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców Miasta,
- określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,
- występowanie do organów Miasta z wnioskami w zakresie swojej działalności,
- aktywna współpraca z Radą Działalności Pożytku Publicznego
b) zespół może zostać utworzony z inicjatywy własnej Urzędu Miasta bądź na wniosek organizacji pozarządowych,
c) wniosek, o którym mowa w lit. b) musi być podpisany przez minimum 5 organizacji, które wyrażają chęć współpracy w danym obszarze i przekazany do Referatu ds. Organizacji Pozarządowych
- Referat ds. Organizacji Pozarządowych, w przypadku uznania zasadności tego wniosku, powołuje Zespół i zwołuje pierwsze spotkanie w ciągu 60 dni od dnia otrzymania wniosku
d) Spotkania Zespołów są jawne i otwarte. Na stronie internetowej Urzędu Miasta zamieszczane są:
- ogłoszenia o miejscu i terminie spotkania (na co najmniej siedem dni przed terminem spotkania),
- sprawozdania z odbytych spotkań,
- roczne sprawozdania z pracy Zespołów.
e) sprawozdania zespołów odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące (z wyjątkiem lipca i sierpnia)
f) obsługę techniczną, w tym nieodpłatne użyczenie sali i sprzętu na spotkania, zapewnia Zespołom właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Urzędu Miasta Katowice,
g) rozwiązaniu ulega Zespół, w którego pracach, podczas trzech kolejnych spotkań, wzięło udział mniej niż 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Uzasadnienie: Przyglądając się praktyce funkcjonowania zespołów doradczych (m.in. przeglądając protokoły z prac zespołów, udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miasta), wydaje się, że nie spełniają one obecnie swojej funkcji. Z wyjątkiem zespołu doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, wszystkie inne zespołu spotykają się raz, maksymalnie dwa razy w roku i, wbrew nazwie, nie mają one funkcji opiniodawczo-doradczej, a służą do przekazywania przez Urząd Miasta informacji o swojej pracy. Częściowe sformalizowanie prac zespołów, dookreślenie ich roli, a także częstsze spotkania, mają służyć zmianie w tym zakresie. Jednocześnie proponuje się pewne zaostrzenia w stosunku do wniosków organizacji o powołanie zespołów, co ma służyć nawiązaniu współpracy pomiędzy organizacjami działającymi w tych samych obszarach pożytku publicznego. Takiemu samemu celowi służy przepis o możliwości rozwiązania zespołów.

3. W §7 ust. 4 dopisanie punktu 6), który otrzymuje brzmienie:
„Wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie działań służących zaspokojeniu potrzeb społecznych”

Uzasadnienie: Urząd Miasta wraz z organizacjami powinien współpracować na polu rozpoznawania potrzeb mieszkańców i wspólnie planować działania służące zaspokojeniu tych potrzeb. W innym przypadku projekty i programy realizowane przez oba sektory mogą nie być ze sobą kompatybilne, a pieniądze publiczne wydawane mogą być w sposób nie do końca celowy.

4. W §7 ust. 4 dopisanie punktu 7), który otrzymuje brzmienie:
„przyznawanie corocznych wyróżnień dla przedstawicieli organizacji pozarządowych za wybitne osiągnięcia na rzecz Miasta i jego mieszkańców”.

Uzasadnienie: Coroczne wyróżnienia dla 2-3 przedstawicieli org. pozarządowych pokażą, że Prezydent Miasta docenia wkład trzeciego sektora w rozwój Miasta, a także będą nobilitacją dla całego środowiska. Długofalowo wyróżnienia mogą pomóc w nawiązywaniu współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i biznesem, a także promować wagę trzeciego sektora wśród mieszkańców miasta.


Grzegorz Wójkowski
Stowarzyszenie Bona Fides
Offline W. Polityki Społecznej  
#3 Wysłane : 16 września 2011 14:55:48
lis

Ranga: Moderator

Grupy: WPS II, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Polityka Społeczna
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 143

Wszelkie informacje na temat przebiegu konsultacji dostępne są na stronie www.katowice.eu/ngo w zakładce PROGRAMY WSPÓŁPRACY
Użytkownicy przeglądający ten temat
Guest
Skok do forum  
Nie możesz tworzyć nowych tematów w tym forum.
Nie możesz odpowiadać na tematy w tym forum.
Nie możesz usuwać swoich postów w tym forum.
Nie możesz edytować swoich postów w tym forum.
Nie możesz tworzyć ankiet w tym forum.
Nie możesz głosować w ankietach w tym forum.