logo
Witamy Gościa! Aby wykorzystać wszystkie możliwości proszę Zaloguj albo Rejestruj.

Zgłoszenie

Icon
Error

Opcje
Idź do ostatniego postu Idź do pierwszego nieprzeczytanego
Offline W. Polityki Społecznej  
#1 Wysłane : 15 marca 2013 12:40:03
lis

Ranga: Moderator

Grupy: WPS II, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Polityka Społeczna
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 139

Wiceprezydent Miasta Katowice informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad „Programem współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”
i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz Miasta Katowice i jego mieszkańców do wnoszenia propozycji/uwag
w terminie do dnia 15 maja br., na adres: agnieszka.lis@katowice.eu lub za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o "Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok".

Po zebraniu wszystkich propozycji/uwag wniesionych przez organizacje pozarządowe zostanie przygotowany projekt Programu Współpracy na 2013 rok, który ponownie zostanie poddany procesowi konsultacji zgodnie uchwałą nr XX/447/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

Poniżej przedstawiamy plan konsultacji „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok”.
Jednocześnie informuję, iż Plan konsultacji może ulec zmianom w zakresie terminów.
...........................................................................................................................................................................................................

Szanowni Państwo

Z uwagi na liczbę i zakres zgłoszonych uwag zmianie uległ termin spotkania w sprawie omówienia projektu Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok i propozycji/uwag zgłoszonych przez organizacje pozarządowe do Programu w trakcie I etapu konsultacji trwających od 15.03-15.05.2013r.

W związku z powyższym zapraszamy na spotkanie w sprawie Programu współpracy 2014 z udziałem Wiceprezydenta Miasta Katowice w dniu 19.06.2013, godz.15.00, sala 209, ul. Młyńska 4.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonych konsultacji, w tym planu konsultacji i zgłoszonych propozycji ze strony organizacji pozarządowych można znaleźć na stronie www.katowice.eu/ngo w zakładce Konsultacje Programu współpracy na 2014

Edytowane przez moderatora 29 maja 2013 11:50:17  | Powód: aktualizacja

Załączniki:
Plankonsultacji.doc 63 KB, pobrane 62 czas (s).
Program2013-zBIP.pdf 306 KB, pobrane 63 czas (s).
Plankonsultacji-aktualizacja24.05.2013.doc 65 KB, pobrane 66 czas (s).
Offline NaszaPrzestrzen.pl  
#2 Wysłane : 16 marca 2013 04:56:12
NaszaPrzestrzen.pl

Ranga: Expert Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-07-31
Posty: 86

Czy w wypadku tych konsultacji nie ma żadnych wzorów zgłoszenia uwag lub obowiązku reprezentacji NGO i zeskanowania przesłanych uwag przed wysyłką, jeśli chce się korzystać z drogi elektronicznej?
Offline W. Polityki Społecznej  
#3 Wysłane : 18 marca 2013 09:36:40
lis

Ranga: Moderator

Grupy: WPS II, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Polityka Społeczna
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 139

Napisał: " Idź do cytowanego postu.
Czy w wypadku tych konsultacji nie ma żadnych wzorów zgłoszenia uwag lub obowiązku reprezentacji NGO i zeskanowania przesłanych uwag przed wysyłką, jeśli chce się korzystać z drogi elektronicznej?Witam
zgodnie z treścią ogłoszenia o konsultacjach aktualnie zbieramy propozycje/uwagi/wnioski od organizacji pozarządowych, które mogą być wnoszone w dowolnej formie drogą ekeltroniczną, wnioski/uwagi przyjmowane są również ustnie na spotkaniach roboczych - taka formuła konsultacji Programu współpracy z NGO funkcjonuje już kolejny rok. Po dokonanej analizie zgłoszonych wniosków/propozycji zapisów powstanie projekt Programu na 2014 rok, który zostanie poddany konsultacjom zgodnie z uchwałą.

pozdrawiam
A. Lis
Wydział Polityki Społecznej
Offline Dawid Ślusarczyk  
#4 Wysłane : 31 marca 2013 19:06:42
Dawid Ślusarczyk

Ranga: Platinum Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-03-29
Posty: 503
Polska
Lokalizacja: Dąbrówka Mała

Witam,

przesyłam uwagi Stowarzyszenia na rzecz budowy kapitalu społecznego i rozwoju regionu "Catalyst".

Pozdrawiam!
Dawid Ślusarczyk
Załączniki:
CATALYSTProgramwsppracyzNGO2014-listauwag.pdf 374 KB, pobrane 65 czas (s).
Offline Krzysztof Hołyński  
#5 Wysłane : 12 kwietnia 2013 09:16:42
Krzysztof Hołyński

Ranga: Fresh Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-04-05
Posty: 8

Dziękuję: 1 razy
Witam
nasze uwagi na pewno zgłosimy na piśmie - są one niestety dosyć podobne do uwag zgłszanych rok temu ale może tym rzem jako że sa zgłoszone wcześniej uda się je zrealizować
Przede wszystkim cheilibyśmy aby podjąć dyskusję dotyczącą celów oraz sposoby oceny tego programu
do tej pory było przygotowane sprawozdanie przez urząd ale niestety był to przede wszystkim dokument sprawozdawczy, który w niedużym stopniu wpływał na kształtowanie się programu w nastepnym roku.
Chcielibyśmy aby program stał się dokumentem nie tylko realizacyjnym ale takim który jest w stanie postawić cele oraz przede wszystkim móc sprawdzać jak ta współpraca wygląda.

Opinie/uwagi/propozycje zmian zapisów:
1. Zmiana w paragrafie 10 dotyczącym sposobu realizacji Programu:
Zmiana jest zgodna z „Modelem współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych” przygotowanym przez MPiPS. Główna zmiana dotyczy włączenia organizacji pozarządowych w proces oceny programu oraz ocenę współpracy na trzech płaszczyznach: współpracy przy realizacji zadań publicznych, współpracy przy tworzeniu lokalnych polityk publicznych, wsparcia niefinansowego organizacji pozarządowych .
Zmiany dotyczą:
- dodania w pkt 1. po zdaniu „o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4” słów „oraz organizacjami pozarządowymi”.
Uzasadnienie: włączenie organizacji pozarządowych w ocenę programu współpracy jest zgodne z duchem programu, który zgodnie z ustawą jest wspólnie z organizacjami wypracowywany. Ponadto włączenie organizacji pozarządowych w proces oceny pozwoli ocenic program zarówno ze trony realizatorów jak i odbiorców.

- dodania w pkt 1. Na zakończenie zapisu: ” Ocena programu odbywa się w trzech obszarach:
1) współpracy przy realizacji zadań publicznych
2) współpracy przy tworzeniu lokalnych polityk publicznych
3) wsparcia niefinansowego organizacji pozarządowych”.
Uzasadnienie: Dotychczasowa współpraca główny nacisk kładzie na wskaźniki ilościowe dotyczące realizacji zadań publicznych współ/finansowanych z budżetu Miasta. Dzięki ich uporządkowaniu w ramach różnych obszarów oraz zwrócenia uwagi na pozostałe aspekty współpracy pozwoli zwrócić uwagę na inne równie ważne aspekty współpracy.

- w pkt 2 po ppkt 2 dodać ppkt 3 w treści :
„3) ocenę współpracy dokonaną przez organizacje pozarządowe składającej się z:
a) analizy ankiet złożonych przez organizacje pozarządowe
b) oceny współpracy dokonanej podczas spotkań zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
c) ocenę współpracy przy tworzeniu lokalnych polityk publicznych dokonaną przez Powiatową Radę Pożytku Publicznego”
Uzasadnienie: Uzasadnienie: włączenie organizacji pozarządowych w ocenę programu współpracy jest zgodne z duchem programu, który zgodnie z ustawą jest wspólnie z organizacjami wypracowywany. Ponadto włączenie organizacji pozarządowych w proces oceny pozwoli ocenic program zarówno ze trony realizatorów jak i odbiorców.

- dotychczasowy pkt 2 ppkt 3 staje się ppkt 4 i uzyskuje treść:
„4) mierniki efektywności Programu dotycząca współpracy przy realizacji zadań publicznych osiągnięte roku 2013 oraz w stosunku do roku ubiegłego , w tym:
a) Dotyczące konkursów ofert:
- liczba otwartych konkursów ofert,
- liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
- liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego w formie wsparcia i powierzenia,
- liczba umów zawarta na okres dłuższy niż 1 rok,

b) Zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe:
- liczba osób które były adresatami różnych działań publicznych finansowanych z budżetu Miasta Katowice,
- liczba osób zaangażowanych w organizacjach pozarządowych w realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Miasta Katowice, z podziałem na wolontariuszy i pracowników
- wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych – ogółem oraz w przeliczeniu na jednego mieszkańca Katowic,
- wysokość własnych środków finansowych lub pozyskanych z innych źródeł niż
z budżetu miasta Katowice, przeznaczonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych współfinansowanych przez organizacje pozarządowe – ogółem oraz jako % kosztu całego zadania, a także w przeliczeniu na jednego mieszkańca Katowic,
- liczba organizacji pozarządowych korzystających z dotacji i liczba projektów zrealizowanych w ramach dotacji o rocznej wysokości:
- do 5 000 zł
– powyżej 5 000 zł do 20 000 zł
- powyżej 20 000 zł

- liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w oparciu o dotacje

c) dotyczące wspólnego tworzenia polityk publicznych
- liczba uwag i wniosków dotyczących bieżącej realizacji Programu
- liczba zorganizowanych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych
- liczba przeprowadzonych konsultacji uchwał Rady Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi
- liczba uwag zgłoszonych podczas konsultacji
- liczba uwag uwzględnionych i częściowo uwzględnionych ogółem oraz jako procent całości
- liczba opinii Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Katowicach dotyczącej tworzenia prawa lokalnego
n) dotyczące współpracy pozafinansowej
- liczba wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w sprawie pomocy w pozyskaniu lokalu na działalność statutową organizacji, w tym liczba wniosków rozpatrzona pozytywnie oraz liczba wniosków rozpatrzona negatywnie wraz z podaniem przyczyny,
- liczba udzielonych rekomendacji organizacjom pozarządowym,
- liczba realizowanych projektów partnerskich,
- liczba przedsięwzięć objętych patronatem Prezydenta Miasta Katowice,”
Uzasadnienie:
Uporządkowanie mierników ze względu na przynależny obszar.

- pkt 5 uzyskuje nowe brzmienie w treści:
„Powiatowa Rada Pożytku Publicznego w Katowicach opiniuje sprawozdanie z realizacji działania.”
Uzasadnienie:
Zgodnie z wcześniejszymi zmianami PRPP uczestniczy w ocenie programu. Jednocześnie jako ciało zajmujące się współpracą między Miastem a organizacjami pozarządowymi powinno zaopiniować całość sprawozdania.

W załączeniu do formularza przesyłamy ujednolicony zapis paragrafu 10 oraz proponowaną ankietę dotyczącą zbierania informacji na temat współpracy

2. § 7 Współpraca pozafinansowa ust. 1 pkt 4) konsultowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice z zakresu polityki społecznej z organizacjami pozarządowymi - rozważyć możliwość połączenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz konsultacji z mieszkańcami.

Uzasadnienie: pomimo faktu, że konsultacje odbywają się na podstawie różnych uchwał nie ma przeciwskazań aby konsultacje nie były prowadzone przez tą sama komórkę w podobnych trybach. Dotychczasowy tryb konsultacji z organizacjami pozarządowymi okazał się niesprawny i utrudniający dostęp do konsultacji.

3. § 7 Współpraca pozafinansowa ust. 2. do punktu 3) udostępnianie organizacjom pozarządowym pomieszczeń Urzędu Miasta Katowice lub jednostek organizacyjnych miasta Katowice i bazy technicznej (…) – dopisać, w tym: miejskich obiektów sportowych, obiektów instytucji kultury na podstawie odpowiedniego zarządzenia Prezydenta
Uchwała Roczny Program Współpracy jako akt wyższego rzędu może zobowiązać Prezydenta do zmiany obowiązujących zarządzeń.
W przypadku kultury głównym celem istnienia instytucji kultury jest organizacji kultury w mieście Katowice. Efektywność wykorzystania mienia powinno odbywać się w kontekście realizacji celu głównego. Racjonalność i efektywność wykorzystywania mienia publicznego nie powinna dotyczyć kwoty pozyskanych środków z wynajmu ale ilości ogólnie dostępnych imprez kulturalnych. W związku z czym udostępnianie pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalnej przez organizacje pozarządowe po preferencyjnych cenach wydaje się jak najbardziej racjonalne i efektywne.
W przypadku Zarządzenia dotyczącego opłat za usługi świadczone przez MOSiR zastanawiające jest ograniczenie podmiotów mogących korzystać z preferencyjnych stawek do klubów sportowych, wnioskujemy o równe traktowanie wszystkich organizacji pozarządowych.
4. § 7 Współpraca pozafinansowa w pkt4 dopisać ppkt 8 w treści „ udział organizacji pozarządowych we współpracy międzynarodowej Miasta, w szczególności możliwość udziału przedstawicieli organizacji w wizytach studyjnych.
Offline NaszaPrzestrzen.pl  
#6 Wysłane : 15 maja 2013 07:37:23
NaszaPrzestrzen.pl

Ranga: Expert Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-07-31
Posty: 86

Dzień dobry,

W imieniu Fundacji Napraw Sobie Miasto przekazuję uwagi do planu współpracy na 2014 r. Uwagi odnoszą się do wersji z 2013 r. z zachowaniem numeracji.

Celem uwag jest dostosowanie programu do wdrożenia budżetu obywatelskiego na terenie miasta. W 2014 r. odbędą się pierwsze konsultacje w ramach procedury. Naszym zdaniem konieczne jest zaangażowanie w ten proces NGO i uruchomienie nowych form współpracy NGO - magistrat.

Prosimy o rozpatrzenie następujących uwag:
par. 2. pkt.[ul]
[li] 2 lit. 1) zmiana brzmienia na "zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, w tym udziału w procedurze uchwalania budżetu obywatelskiego"[/li]
[li]par. 4. pkt. 1 lit. 1) - dopisanie punktu w brzmieniu "realizacji procedury uchwalania budżetu obywatelskiego"[/li]
[li]par. 4. pkt. 1 lit. 2) - dopisania punktu w brzmieniu "realizacji zadań wynikających z procedury przygotowania budżetu obywatelskiego"[/li]
[li]par. 4. pkt. 1 lit. 3) i 4) - dopisanie odpowiednich zadań, zgodnie z wypracowanymi rozwiązaniami przez zespół ds. budżetu obywatelskiego dla wymienionych wydziału urzędu miasta[/li]
[li]par. 8 pkt. 3 lit. 11) - dopisanie jako pierwszy punkt listy "wspieranie promocji i wdrażania procedury budżetu obywatelskiego"[/li]
[li]par. 10 pkt. 2 lit. 3 - dodanie mierników efektywności w brzmieniu: "liczba złożonych projektów w ramach procedury budżetu obywatelskiego" oraz "liczba uczestników procedury budżetu obywatelskiego".
Offline Krzysztof Hołyński  
#7 Wysłane : 15 maja 2013 11:51:17
Krzysztof Hołyński

Ranga: Fresh Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-04-05
Posty: 8

Dziękuję: 1 razy
Witam


Po rozmowach dotyczących wskaźników i sposobu ich oceny doszliśmy do wniosku że zmiana w programie wspólpracy powinna być bardziej kompleksowa i obejmować również cele rocznego programu współpracy (w końcu to one są oceniane)
w związku z czym poprzedni post proszę uznać za niebyły
Zmiany mają charakter porządujący ale może dzięki temu będą czytelniejsze

Obecnie Stowarzyszenie MOST proponuje aby zmiany obejmowały następujące punkty:

1. Stowarzyszenie MOST zachęca do zastanowieniem się nad celami szczegółowymi Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Cele programu nie zmieniają się od kilku lat. Proponujemy aby cele na dany rok były wypracowane podczas konsultacji z organizacjami tak aby przy ocenie realizacji można było powiedzieć w jakim stopniu zostały one osiągnięte.
Tak przygotowane cele mogą przysłużyć się takiemu planowaniu działań razem z organizacjami pozarządowymi, które przyczyni się do lepszego rozwiązania problemów miasta Katowice.

Proponujemy aby do dyskusji przyjąć cele odnoszące się do płaszczyzn i obszarów określonych w „Modelu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”. Przykładowo punkt cele szczegółowe mógłby brzmieć:

I zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów przez:,
1) budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez zwiększenie udziału społeczności lokalnej w działaniach społecznych,
2) wzrost efektywności konsultacji społecznych poprzez zwiększenie ilości organizacji pozarządowych biorących w nich udział
3) wzrost liczby organizacji pozarządowych biorących udział we wdrażaniu i ocenie realizacji polityk publicznych
4) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje poprzez zwiększenie liczby mieszkańców działających na rzecz swojego otoczenia

II wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych we współrealizacji zadań publicznych przez powierzanie i wspieranie realizacji tych zadań przez:,
1) Zwiększenie ilości (odbiorców???) działań realizowanych przez organizacje pozarządowe dotyczące poprawy jakości życia i pełniejszego zaspokojenie potrzeb społecznych
2) Zwiększenie ilości (odbiorców???) działań realizowanych przez organizacje pozarządowe dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, w szczególności osób i rodzin bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, zagrożonych uzależnieniami.

III – stworzenie przyjaznego środowiska dla tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych przez:,
3) Budowę system wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych w tym promocję wolontariatu
4) wspieranie procesów integracji sektora organizacji pozarządowych
5) promocja organizacji pozarządowych działających w mieście,
6) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców i ich otoczenia,2. Zmiana sposobu oceny realizacji Programu - wskaźniki
Dotychczasowa ocena realizacji programu opiera się przede wszystkim na sprawozdaniu ilościowym, w tym roku dodano do tego opinię Rady Pożytku Publicznego – działania te miały jednak przede wszystkim charakter sprawozdawczy i w niewielkim stopniu przyczyniały się do planowania zmian w przyszłych Programach współpracy. Chcielibyśmy aby wskaźniki dotyczące realizacji programu odnosiły się bezpośrednio do celów programu, tak aby była możliwa ocena stopnia ich realizacji.

Ze względu na zbyt dużą liczbę wskaźników proponujemy aby uporządkować je obszarowo oraz zmniejszyć ich liczbę (ciężko powiedzieć co część wskaźników tak naprawdę mierzy oraz nie zawsze jest jasne w jaki sposób ich wielkość może wpłynąć na realizację celów programu)

Przykładowy zapis wskaźników (wskaźniki podkreślone to wskaźniki, które były ujęte w poprzednich miernikach)

mierniki efektywności Programu dotyczące współpracy przy realizacji zadań publicznych osiągnięte roku 2013 oraz w stosunku do roku ubiegłego , w tym:

I zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych
- liczba przeprowadzonych konsultacji uchwał Rady Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi
- liczba uwag zgłoszonych podczas konsultacji
- liczba uwag uwzględnionych i częściowo uwzględnionych ogółem oraz jako procent całości
- liczba opinii/wniosków Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Katowicach dotyczącej tworzenia prawa lokalnego oraz liczba wniosków uwzględnionych
- liczba zespołów w których uczestniczą przedstawiciele organizacji pozarządowych
- liczba założeń uchwał poddanych konsultacjom z organizacjami pozarządowymi
- liczba strategii/programów w których ujęto organizacje pozarządowe jako realizatorów działań

II wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych we współrealizacji zadań publicznych przez powierzanie i wspieranie realizacji tych zadań
a) Dotyczące konkursów ofert:
- stosunek liczby zawartych umów na realizację zadania publicznego w formie wsparcia i powierzenia do liczby ofert złożonych w konkursach ofert, (czyli procent ofert które dostały dofinansowanie)
- liczba umów zawarta na okres dłuższy niż 1 rok,

b) Zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe:
- liczba osób które były adresatami różnych działań publicznych finansowanych z budżetu Miasta Katowice, w tym biorących udział w imprezach (istnieje potrzeba ujęcia tych danych we wzorze oferty stanowiącym załącznik do zarządzenia Prezydenta w sprawie realizacji programu)
- liczba osób zaangażowanych w organizacjach pozarządowych w realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Miasta Katowice, z podziałem na wolontariuszy i pracowników
- wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych – ogółem oraz jako % budżetu miasta
- wysokość własnych środków finansowych lub pozyskanych z innych źródeł niż
z budżetu miasta Katowice, przeznaczonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych współfinansowanych przez organizacje pozarządowe – ogółem oraz jako % kosztu całego zadania,
- liczba organizacji pozarządowych korzystających z dotacji i liczba projektów zrealizowanych w ramach dotacji o rocznej wysokości:
- do 10 000 zł
- powyżej 10 000 zł
- liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w oparciu o dotacje
- wysokość przychodów finansowych organizacji pozarządowych działających na terernie Katowic ogółem i jako % wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację zadań publicznychIII – stworzenie przyjaznego środowiska dla tworzenia i funkcjonowania organizacji
- liczba szkoleń i doradztwa dla organizacji pozarządowych zorganizowanych lub sfinansowanych z budżetu Miasta Katowice
- wysokość środków przeznaczonych na wsparcie infrastrukturalne organizacji pozarządowych
- wysokość środków przeznaczonych na wsparcie i promocję wolontariatu
- wysokość środków przeznaczonych na promocję organizacji pozarządowych, w tym organizacja Katowickich Dni Organizacji Pozarządowych
- liczba wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w sprawie pomocy w pozyskaniu lokalu na działalność statutową organizacji, w tym liczba wniosków rozpatrzona pozytywnie oraz liczba wniosków rozpatrzona negatywnie wraz z podaniem przyczyny,
- liczba realizowanych projektów partnerskich3. Proponujemy aby tak zebrane wskaźniki stały się jednym z elementów dotyczących oceny współpracy z organizacjami pozarządowymi, który całościowo składał by się z:
- sprawozdania z realizacji programu
- analizy ankiet dotyczących oceny współpracy
- wspólnej oceny dokonanej podczas spotkań zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, która zostanie poddana opinii Rady Pożytku Publicznego
Włączenie organizacji pozarządowych w ocenę programu współpracy jest zgodne z duchem programu, który zgodnie z ustawą jest wspólnie z organizacjami wypracowywany. Ponadto włączenie organizacji pozarządowych w proces oceny pozwoli ocenić program zarówno ze trony realizatorów jak i odbiorców.
Przykładowy zapis”
„Ocena realizacji Programu Współpracy składa się z:
a) sprawozdania z realizacji programu
b) analizy ankiet złożonych przez organizacje pozarządowe
c) oceny współpracy dokonanej podczas spotkań zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
d) opinii Powiatowej Rady Pożytku Publicznego dotyczącej oceny współpracy o której mowa w pkt c)”
Offline W. Polityki Społecznej  
#8 Wysłane : 31 maja 2013 07:02:43
lis

Ranga: Moderator

Grupy: WPS II, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Polityka Społeczna
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 139

Szanowni Państwo

Z uwagi na liczbę i zakres zgłoszonych uwag zmianie uległ termin spotkania w sprawie omówienia projektu Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok i propozycji/uwag zgłoszonych przez organizacje pozarządowe do Programu w trakcie I etapu konsultacji trwających od 15.03-15.05.2013r.

W związku z powyższym zapraszamy na spotkanie w sprawie Programu współpracy 2014 z udziałem Wiceprezydenta Miasta Katowice w dniu 19.06.2013, godz.15.00, sala 209, ul. Młyńska 4.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonych konsultacji, w tym planu konsultacji i zgłoszonych propozycji ze strony organizacji pozarządowych można znaleźć na stronie www.katowice.eu/ngo w zakładce Konsultacje Programu współpracy na 2014
Załączniki:
Plankonsultacji-aktualizacja24.05.2013.doc 65 KB, pobrane 64 czas (s).
Offline W. Polityki Społecznej  
#9 Wysłane : 21 czerwca 2013 05:54:33
lis

Ranga: Moderator

Grupy: WPS II, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Polityka Społeczna
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 139

Uprzejmie informuję, że 19 czerwca br. odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi celem omówienia uwag/propozycji do Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok.

Spotkanie prowadziła Pani Krystyna Siejna Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice, a uczestniczyli w nim Pan Krzysztof Marek Wiceprezydent Miasta Katowice, przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej, Instytucji Kultury Katowice-Miasto Ogrodów oraz 4 organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW, Stowarzyszenie CATALYST, Stowarzyszenie BONA FIDES, Stowarzyszenie SPES.

W załącznikach znajdą Państwo:
1. Wyniki I etapu konsultacji Programu
2. Projekt Programu 2014 z komentarzem
3. Protokół ze spotkania z dnia 19.06.2013r.

Edytowane przez moderatora 21 czerwca 2013 05:56:38  | Powód: aktualizacja

Załączniki:
WYNIKIKONSULTACJI-IETAP-17.06.2013.doc 206 KB, pobrane 65 czas (s).
Notatkazespotkania19.06.2013.doc 100 KB, pobrane 64 czas (s).
Offline W. Polityki Społecznej  
#10 Wysłane : 9 września 2013 16:30:06
lis

Ranga: Moderator

Grupy: WPS II, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Polityka Społeczna
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 139

Prezydent Miasta Katowice ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok”

na podstawie Uchwały nr XX/447/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28.03.2012r. w szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego,

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Katowice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie do dnia 23.09.2013r.
za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Formularz należy:
- przesłać na adres Urząd Miasta Katowice, Wydział Polityki Społecznej, ul. Młyńska 4, Katowice, lub
- złożyć osobiście w Wydziale Polityki Społecznej za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Katowice ul. Młyńska 4, Katowice, lub
- przesłać dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ps@katowice.eu
- załączyć w formie pliku na Platformie Konsultacji Społecznych (www.katowice.eu/forum_spoleczne) pod wątkiem, w którym zamieszczono informację o konsultacjach.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W TRAKCIE KONSULTACJI NIE WNIESIONO UWAG DO PRZEDŁOŻONEGO PROJEKTU UCHWAŁY, ZA WYJĄTKIEM PROPOZYCJI WNIESIONEJ PRZEZ POWIATOWĄ RADĘ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W KATOWICACH W ZAKRESIE JEDNEGO Z CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH. WYNIKI KONSULTACJI ZAŁĄCZONO PONIŻEJ.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM ZA UDZIAŁ W CAŁYM PROCESIE KONSULTACJI.

Edytowane przez moderatora 24 października 2013 05:35:49  | Powód: aktualizacja

Załączniki:
projektProgramuwspolpracy.pdf 492 KB, pobrane 62 czas (s).
formularzzgloszeniaopinii.doc 29 KB, pobrane 64 czas (s).
Wynikikonsultacji.pdf 162 KB, pobrane 62 czas (s).
Użytkownicy przeglądający ten temat
Guest
Skok do forum  
Nie możesz tworzyć nowych tematów w tym forum.
Nie możesz odpowiadać na tematy w tym forum.
Nie możesz usuwać swoich postów w tym forum.
Nie możesz edytować swoich postów w tym forum.
Nie możesz tworzyć ankiet w tym forum.
Nie możesz głosować w ankietach w tym forum.