logo
Witamy Gościa! Aby wykorzystać wszystkie możliwości proszę Zaloguj albo Rejestruj.

Zgłoszenie

Icon
Error

Opcje
Idź do ostatniego postu Idź do pierwszego nieprzeczytanego
Offline Dawid Ślusarczyk  
#1 Wysłane : 19 kwietnia 2011 09:49:42
Dawid Ślusarczyk

Ranga: Platinum Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-03-29
Posty: 503
Polska
Lokalizacja: Dąbrówka Mała

Czy UM Katowice zamierza rozpocząć pracę nad szeroko konsultowanym społecznie i uzgodnionym z mieszkańcami programem rozwoju dla poszczególnych dzielnic?

Strategia rozwoju miasta Katowice wyróżnia 5 priorytetów działań, wśród których znajduje się estetyczne, urbanistyczne i funkcjonalne przekształcenie centrum - co niestety stanowi punkt wyjścia do tego, by do roku 2020 kłaść zdecydowanie mniejszy i niedostateczny nacisk na rozwój poszczególnych części miasta. Tymczasem mieliśmy przynajmniej kilka przykładów potwierdzających, że brak kompleksowego postrzegania pewnych zagadnień i uwzględniania potrzeb mieszkańców prowadzi do nieodwracalnego niszczenia potencjału - na co nie stać żadnego miasta i żadnej gminy w kraju.
Offline W. Rozwoju Miasta  
#2 Wysłane : 21 kwietnia 2011 10:39:12
W. Rozwoju Miasta

Ranga: Member

Grupy: Nieaktywni
Przyłączony: 2011-03-09
Posty: 50

Podziękowano: 1 raz (y) w 1 postu (ów)
Na poziomie lokalnym Strategia Rozwoju Miasta Katowice 2020 i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Katowice stanowią dwa główne dokumenty programowe opisujące jego planowany i zrównoważony rozwój. Strategia nakreśla cele rozwoju w sferach gospodarczej, społecznej i środowiskowej, których skutki przestrzenne powinny być uwzględnione w Studium i w konsekwencji
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, sporządzanych dla poszczególnych obszarów
w mieście.
Strategia Rozwoju Miasta Katowice 2020 została przyjęta uchwałą Rady Miasta Katowice nr LII/1068/05 z dnia 19 grudnia 2005 r. W dokumencie wskazano pięć równie ważnych pól strategicznych, dokonano diagnozy sytuacji strategicznej, przedstawiono wizję, priorytety i cele strategiczne rozwoju miasta, wskazano kierunki działań i strategiczne projekty. Strategia stanowi podstawę do opracowywania szczegółowych programów dziedzinowych, wyznacza ramy dla planowania inwestycji miejskich, z których każda musi wpisywać się
w realizację zapisów strategicznych ustaleń. Aktualnie obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostało przyjęte uchwałą Rady Miasta Katowice Nr XLV/420/97 z dnia 25 sierpnia 1997 roku, z późniejszymi zmianami. Od 2007 roku prowadzone są prace nad nową edycją Studium uwarunkowań. Obecnie trwa proces uwzględniania uwag zgłoszonych do projektu nowego Studium. W dokumencie tym proponuje się główne cele polityki przestrzennej Miasta, w tym ukształtowanie zrównoważonej, efektywnej i czytelnej struktury przestrzennej miasta.
Miasto Katowice dysponuje również Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2007-2013 przyjętym przez Radę Miasta Katowice uchwałą nr XVII/324/2007 z dnia 29 października 2007r. (dokument dostępny na stronie: www.katowice.eu > BIP > Zamierzenia i Programy > Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2007-2013 > tekst jednolity). Program wyznacza kierunki kompleksowej odnowy na płaszczyznach: gospodarczej, przestrzennej i społecznej obszarów miejskich, wyznaczonych do objęcia procesem rewitalizacji. Kompleksowość działań rewitalizacyjnych ma na celu zapewnienie rozwoju zdegradowanych dzielnic miejskich, terenów poprzemysłowych, powojskowych czy blokowisk. Uwzględniając cele i kierunki działań wskazane w Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2020 ustanowiono cele i zadania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Łącznie w Programie wyznaczono 9 obszarów przeznaczonych do objęcia procesem rewitalizacji. Powierzchnia tych obszarów wynosi ogółem 1557,2 ha.
W efekcie uczestnictwa Miasta Katowice w europejskim Projekcie Nodus (Program Urbact II) w czerwcu 2010 r. zainicjowano prace nad Zintegrowanym Programem Rewitalizacji Nikiszowca, który stanowić będzie systemowy plan realizacji działań do podjęcia przez różnych partnerów tj. społeczność lokalną, lokalnych przedsiębiorców, właścicieli zasobów mieszkaniowych, lokalnych stowarzyszeń, Miasto i jednostki mu podległe. Opracowanie Programu pozwoli zdiagnozować występujące na terenie Nikiszowca (który jest jednym z obszarów wskazanych do rewitalizacji w LPR) problemy i negatywne zjawiska oraz określić działania/ przedsięwzięcia, które należy podjąć z punktu widzenia poprawy sytuacji społeczności Nikiszowca. Stworzenie Programu pozwoli wyznaczyć kierunki działania związane z poprawą warunków życia oraz z ochroną dziedzictwa kulturowego, a także integracją i budowaniem tożsamości społecznej w Nikiszowcu.
Przyjętą metodą pracy nad Programem jest metoda partycypacyjna, która przewiduje aktywny udział wszystkich zainteresowanych partnerów w procesie jego tworzenia. Wypracowany ogólny model będzie mógł być wykorzystany przy opracowywaniu zintegrowanych programów innych obszarów, z uwzględnieniem ich specyfiki.
Zakończenie prac nad opracowaniem Programu planuje się na koniec lipca br. Miasto w realizacji Programu będzie pełnić rolę przede wszystkim inicjatora i koordynatora prowadzonych działań.
Po szczegółowe i bieżące informacje dot. prac nad Programem odsyłamy na stronę internetową Miasta: www.katowice.eu, zakładka: Rewitalizacja > Rewitalizacja Nikiszowca.
Offline Dawid Ślusarczyk  
#3 Wysłane : 22 maja 2011 02:46:38
Dawid Ślusarczyk

Ranga: Platinum Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-03-29
Posty: 503
Polska
Lokalizacja: Dąbrówka Mała

Niestety, „Strategia Rozwoju Miasta Katowice 2020” w co najwyżej minimalnym stopniu porusza kwestię zmian w dzielnicy Dąbrówka Mała, jednocześnie niedopuszczalne byłoby odcięcie tej dzielnicy od rozwoju na kolejne 9 lat. Druga edycja SUIKR, przynajmniej w wersji udostępnionej przed konsultacjami, również nie daje powodów do optymizmu. Przede mną lektura LPR, jednak już dzisiaj chciałbym zapytać o możliwości realnego wpłynięcia na rozwój dzielnicy, tj o działania, które nie zostały konkretnie wymienione w dotychczas przeanalizowanych przeze mnie dokumentach.

Co można i należy zrobić, gdy zachodzi uzasadniona potrzeba wzbogacenia planów rozwoju dzielnicy o dodatkowe, wcześniej nigdzie nieuwzględnione zapisy, nie zgłoszone nawet w formie wniosku do przygotowywanego SUIKR?

Edytowane przez użytkownika 22 maja 2011 02:51:10  | Powód: Nie podano

Offline W. Rozwoju Miasta  
#4 Wysłane : 24 maja 2011 07:41:30
W. Rozwoju Miasta

Ranga: Junior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 27

Strategia Rozwoju Miasta Katowice (uchwała nr LII/1068/05 z dnia 19 grudnia 2005r.) formułuje priorytety, kierunki oraz cele strategiczne rozwoju społeczno – gospodarczego w skali całego Miasta. Na poziomie operacyjnym definiuje projekty strategiczne, z których aktualnie większość została już zrealizowana, pozostała część - jest w trakcie realizacji.
Z uwagi na powyższe oraz w związku z dynamicznie zmieniającymi się uwarunkowaniami, Miasto ma świadomość konieczności przystąpienia do procesu aktualizacji zapisów Strategii w procedurze partycypacyjnej (włączając w prace instytucje zewnętrzne).
Offline Dawid Ślusarczyk  
#5 Wysłane : 22 listopada 2011 00:56:56
Dawid Ślusarczyk

Ranga: Platinum Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-03-29
Posty: 503
Polska
Lokalizacja: Dąbrówka Mała

Jak idą przygotowania do aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Katowice? Albo przynajmniej kiedy należąłoby się spodziewać rozpoczęcia takowych przygotowań?
Offline W. Rozwoju Miasta  
#6 Wysłane : 15 grudnia 2011 07:43:36
W. Rozwoju Miasta

Ranga: Junior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 27

Jak wspomniano w poprzednio udzielonej odpowiedzi, na poziomie lokalnym Strategia rozwoju miasta oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, stanowią dwa główne dokumenty programowe w mieście. Od 2007 roku trwają prace nad nową edycją Studium uwarunkowań, aktualnie projekt dokumentu został przedstawiony Radzie Miasta. Mając na uwadze zachowanie spójności obu dokumentów przesunięto termin aktualizacji Strategii rozwoju miasta Katowice do czasu uchwalenia nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice.
Offline Dawid Ślusarczyk  
#7 Wysłane : 11 września 2012 22:09:25
Dawid Ślusarczyk

Ranga: Platinum Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-03-29
Posty: 503
Polska
Lokalizacja: Dąbrówka Mała

SUIKR-II zostało uchwalone - jakie są Państwa plany w stosunku do Strategii Rozwoju Miasta"? Dysponują Państwo jakimś harmonogramem prac?

Przy okazji: SUIKR-II zostało poddane konsultacjom społecznym zgodnie z najgorszymi możliwymi standardami ich przeprowadzania. Jakie kroki zostanąpodjęte w celu eliminacji tego problemu w przyszłości? Nowo tworzony system konsultacji społecznych może być gotowy dopiero pod koniec zimy 2013 roku i nie ma gwarancji, że konsultacje prowadzone do tego czasu będą wzbogacone o nowe rozwiązania.

Co UM Katowicezrobi w sytuacji pojawienia się licznych konfliktów pomiędzy wyjątkowo źle skonsultowanym SUIKR-II a nową Strategią Rozwoju Miasta? Już dziś mogę Państwu powiedzieć że takie konflikty nie będą rzadkością a mieszkańców nie zadowoli odrzucenie wniosków z uzasadnieniem, w którym zasłaniają się Państwo zapisami SUIKR-II.

Czy nowa Strategia Rozwoju Miasta może składać się z "modułów" w postaci strategii rozwoju dzielnic lub ich grup, a ponad to zawierać część opisującą plany wspólne dla całości miasta?

Jeśli nie ma możliwości "inkorporacji" planów rozwoju dzielnic do Strategii Rozwoju Miasta, proszę opisać jak zamierzają Państwo zadbać o to, by mieszkańcy mniejszych dzielnic nie byli zbagatelizowani tak, jak są pomijani i lekceważeni wielu dziś obowiązujących ostatnich dokumentach strategicznych? Jak planują Państwo zabezpieczyć mieszkańców tych dzielnic przed podobną sytuacją?

Pozdrawiam!
Offline W. Rozwoju Miasta  
#8 Wysłane : 24 września 2012 04:51:20
W. Rozwoju Miasta

Ranga: Member

Grupy: Nieaktywni
Przyłączony: 2011-03-09
Posty: 50

Podziękowano: 1 raz (y) w 1 postu (ów)
Obecna strategia rozwoju miasta Katowice 2020 wymaga aktualizacji z uwagi na zrealizowane przedsięwzięcia zapisane w strategii, zmieniające się uwarunkowania społeczno – gospodarcze, nową perspektywę finansową 2014-2020, aktualizację dokumentów programowych wyższego rzędu, przyjęcie uchwałą Rady Miasta nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Katowice.
Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze harmonogramu prac związanych z przeprowadzeniem aktualizacji dokumentu strategicznego. Obecna strategia rozwoju została opracowana z uwzględnieniem partycypacji społecznej. Szczegółowa informacja nt. opracowania strategii znajduje się na stronie:
http://bip.um.katowice.p...669663&id=1227080005
Przy pracach związanych z aktualizacją strategii również zostaną wykorzystane wszystkie instrumenty i narzędzia komunikacji społecznej stosowane w bieżącej pracy Urzędu.
Strategia rozwoju miasta oraz studium uwarunkowań to dwa równorzędne dokumenty w hierarchii dokumentów strategicznych wskazujących drogę dalszego rozwoju. Studium wskazuje kierunki zagospodarowania przestrzennego, a strategia wskazuje priorytetowe kierunki działań w sferze społeczno – gospodarczej. Oba dokumenty uwzględniają sferę środowiskową zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zaznaczyć należy, że z uwagi na charakter oraz umiejscowienie w hierarchii dokumentów programowych strategia rozwoju dotyczy całego miasta i faktycznie strategicznych, priorytetowych dziedzin dla rozwoju miasta, a nie sfery bieżącej jego funkcjonowania. W ramach aktualizacji obecnej strategii rozwoju nie przewiduje się opracowania modułów w postaci strategii rozwoju dzielnic. Wskazówka o potrzebie stworzenia planów rozwoju dzielnic może zostać rozpatrzona w kontekście budowania nowego systemu wdrażania dla zaktualizowanej strategii, gdzie plany rozwoju dzielnic mogłyby zostać uznane za dokumenty z poziomu programowania operacyjnego.
Offline Dawid Ślusarczyk  
#9 Wysłane : 27 kwietnia 2013 09:34:19
Dawid Ślusarczyk

Ranga: Platinum Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-03-29
Posty: 503
Polska
Lokalizacja: Dąbrówka Mała

SUIKR-II zostało przygotowane z prawie 2-letnim opóźnieniem na skutek "zawalenia" Urzędu prawie 1000 wnioskami i to pomimo procedury konsultacyjnej, która nie sprzyja rozwojowi partycypacji społecznej. Skutek: ani SUIKR-II nie powstało na czas, ani też jego zapisy nie pozwalają optymalnie wykorzystać potencjał miasta i zaspokoić potrzeby oraz oczekiwania mieszkańców.

Podzielenie SUIKR na 22 dzielnice bądź 5 grup dzielnic pozwoli na zdecydowanie łatwiejszy dostęp do informacji, usprawni ich prezentowanie i czytelność.

Pomysły do przyszłej, III edycji SUIKR mogłyby być zbierane w dużo dłuższej perspektywie czasowej, upubliczniane i wobec braku sprzecznych propozycji na bieżąco wpisywane do projektu SUIKR-III. Mieszkańcy mogliby zapoznać się z planami, mając zdecydowanie więcej czasu tak na samą partycypację, jak i szersze zapoznanie z tematem, edukację lub zdobycie wiedzy neizbędnej do skutecznego uargumentowania propozycji.

Obecny system eliminuje możliwość prowadzenia dyskusji o przyszłości i rozwoju miasta: ot, nagle pojawia się kilka wzajemnie wykluczających się rozwiązań a wąska grupa osób mocno przeciążona pracą musi szybko podjąć decyzję. Nie sprzyja to konstruktywnemu podejściu, które niejednokrotnie wymaga czasu, poznania rozwiązań z innych miast lub opracowania nowych. W ten sposób sami odcinamy się chociażby od szansy znalezienia lepszego rozwiązania i wyjścia z "sytuacji pozornie bez wyjścia".

Nowy system pozwoliłby stymulować i prowadzić dyskusję codziennie - chociażby na Platformie Konsultacji Społecznej, gdzie każda dzielnica/grupa dzielnic otrzymałaby dedykowany temat. Na końcu, wszystkie pomysły trafiałyby do propozycji nowego Studium a 2-letnie opóźnienie automatycznie zostałoby zamienione na 2-letnie konsultowanie różnych aspektów funkcjonowania miasta. Dodajmy do tego tematyczne spotkania w dzielnicach, dyskusje panelowe, wsparcie ze strony organizacji pozarządowych.

To korzyść zarówno dla mieszkańców jak i dla miasta. Bardzo mierzalna - animacja dyskusji i jej inicjowanie jest zdecydowanie tańsze dla urzędu oraz jego pracowników. Mogą Państwo obliczyć jak bardzo - proszę tylko pomnożyć liczbę dni poświęconych na analizowanie uwag zgłoszonych do SUIKR przez liczbę godzin i urzędników, którzy pracowali nad Studium. To strata urzędu, a jeszcze większy jest koszt alternatywny.

Program Rozwoju Dzielnic, jako fundament trzeciej edycji SUIKR pozwoli uzyskać zdecydowanie lepszy rezultat przy ułamku tej kwoty.

Pozdrawiam!

Dawid Ślusarczyk
Inicjatywa Catalyst
Użytkownicy przeglądający ten temat
Guest
Skok do forum  
Nie możesz tworzyć nowych tematów w tym forum.
Nie możesz odpowiadać na tematy w tym forum.
Nie możesz usuwać swoich postów w tym forum.
Nie możesz edytować swoich postów w tym forum.
Nie możesz tworzyć ankiet w tym forum.
Nie możesz głosować w ankietach w tym forum.