logo
Witamy Gościa! Aby wykorzystać wszystkie możliwości proszę Zaloguj albo Rejestruj.

Zgłoszenie

Icon
Error

Opcje
Idź do ostatniego postu Idź do pierwszego nieprzeczytanego
Offline Wydział Rozwoju Miasta  
#1 Wysłane : 10 kwietnia 2018 12:00:24
Wydział Rozwoju Miasta

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Inwestycje
Przyłączony: 2016-04-06
Posty: 223

Podziękowano: 23 raz (y) w 23 postu (ów)
Miasto Katowice zaprasza do zapoznania się z zamierzeniem inwestycyjnym w ramach zadania pn.: „Budowa połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną (planowana ul. Nowogliwicka)”.

Cel przedsięwzięcia:
Miasto sukcesywnie prowadzi działania inwestycyjne zmierzające do rozbudowy sieci dróg publicznych dla poprawy skomunikowania i usprawnienia powiązań drogowych w Katowicach. Przedmiotowa inwestycja ma na celu poprawę obsługi komunikacyjnej obszaru dzielnicy Załęże. Przebieg planowanej drogi jest zgodny z przyjętą polityką przestrzenną oraz zasadami rozwoju systemu transportowego.

Lokalizacja:
Teren przyszłego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w dzielnicy Załęże w Katowicach. Lokalizację planowanej inwestycji przedstawia załączony plan sytuacyjny.

Planowany zakres inwestycji:
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej i realizację układu drogowego w dzielnicy Załęże na połączeniu ulic Brackiej i Żelaznej w oparciu o obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna w Katowicach, z wyłączeniem części wschodniej obszaru dawnej Huty Baildon (Uchwała Nr XXVIII/584/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2016 r). Przeprowadzenie przedsięwzięcia zakłada się zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Planuje się, że roboty budowlane realizowane będą w dwóch etapach:
- Etap I – budowa drogi klasy L ul. „Nowogliwickiej” na połączeniu ul. Brackiej z ul. Baildona, budowa placu publicznego pieszo – drogowego (stworzenie funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni publicznej na potrzeby dzielnicy) wraz z korektą przebiegu ul. Szewczenki (stanowiącą przedłużenie ul. Ondraszka) oraz niezbędna przebudowa skrzyżowania z ul. Bracką.
- Etap II – kontynuacji budowy jezdni ul. „Nowogliwickiej” ( droga klasy L) od skrzyżowania z ul. Baildona (Etap I) do ul. Żelaznej wraz z niezbędną przebudową skrzyżowania z ul. Żelazną.

Każdy etap realizacji będzie uwzględniał poprowadzenie infrastruktury rowerowej oraz lokalizację miejsc postojowych.

Przewidywany termin realizacji zadania:
W roku 2018 planuje się rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej a w latach 2019-2021 realizację I Etapu inwestycji. Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2045 (Uchwała nr L/1019/17 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2017 r. ze zm.)

Na Państwa pytania i uwagi czekamy do dnia 24 kwietnia 2018 r.
Załączniki:
Plan sytuacyjny z zakresem opracowania.pdf 8,258 KB, pobrane 247 czas (s).
Offline micher  
#2 Wysłane : 13 kwietnia 2018 16:33:46
micher

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2016-02-27
Posty: 50
Polska
Lokalizacja: Katowice

Dziękuję: 22 razy
Podziękowano: 12 raz (y) w 9 postu (ów)
Moje uwagi i pytania:

  1. Czy poprowadzenie ścieżki rowerowej wzdłuż tej ulicy, a nie rzeki Rawy to na pewno dobry pomysł (przynajmniej dla obszaru I etapu)? Czy zostało to konsultowane z katowickim i metropolitarnym oficerem rowerowym oraz miejskim architektem? Czy spojrzano na to z szerszego kontekstu? Sugeruję poprowadzenie ścieżki rowerowej jednak wzdłuż Rawy tak by docelowo powstał tam taki obszar rekreacyjny od os. Tysiąclecia do centrum.
  2. Ścieżka rowerowa powinna byś oddzielona od chodnika (najlepiej żeby była w jezdni, albo oddzielona pasem zieleni).
  3. Nalepy uwzględnić przystanki komunikacji miejskiej (powinny one być przynajmniej przy skrzyżowaniu z ul. Baildona)
  4. Czy analizowano inwestycję w kontekście przeprowadzenia tędy tras autobusowych? W przyszłości tego typu inwestycje powinny być konsultowane z nowo powstałym Zarządem Transportu Metropolitalnego w kontekście komunikacji miejskiej. Oczywiści droga powinna pozwalać na puszczenie tędy autobusów.
  5. Chodniki powinny być szerokie, szczególnie po północnej stronie drogi, przy budynkach, tak by dwa wózki dziecięce bez problemu się mijały w najwęższym miejscu. Nawet kosztem miejsc parkingowych.
  6. Czy chodnik po północnej stronie drogi będzie "stykał się" z budynkami, tak by utworzyć pierzeję? Najgorsze co może być to chodnik oddzielony płotem od tych budynków.
  7. Przy projektowaniu należy wziąć pod uwagę estetykę tak by obszar był spójny i drogi i chodniki urbanistycznie pasowała do okolicy (np. utworzenie pierzei)
  8. Należy uwzględnić mała architekturę oraz roślinność w postaci drzew w ziemi, można np. zasadzić szparel drzew.
  9. Nie wiem jakie będą miejsca postojowe, ale sugeruję zrobienie miejsc skośnych zamiast prostopadłych, z których dużo ciężej się wyjeżdża (chyba, że będą równolegle to nie ma tematu).
  10. Ważne jest, żeby parkingi nie zdominowały tej przestrzeni ani chodników - ich liczba powinna być umiarkowana, niepowodująca zwężeń chodników itp.
Offline Wydział Rozwoju Miasta  
#3 Wysłane : 27 kwietnia 2018 14:52:19
Wydział Rozwoju Miasta

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Inwestycje
Przyłączony: 2016-04-06
Posty: 223

Podziękowano: 23 raz (y) w 23 postu (ów)
Napisał: micher Idź do cytowanego postu.
Moje uwagi i pytania:
Cytat:
1. Czy poprowadzenie ścieżki rowerowej wzdłuż tej ulicy, a nie rzeki Rawy to na pewno dobry pomysł (przynajmniej dla obszaru I etapu)? Czy zostało to konsultowane z katowickim i metropolitarnym oficerem rowerowym oraz miejskim architektem? Czy spojrzano na to z szerszego kontekstu? Sugeruję poprowadzenie ścieżki rowerowej jednak wzdłuż Rawy tak by docelowo powstał tam taki obszar rekreacyjny od os. Tysiąclecia do centrum.
2. Ścieżka rowerowa powinna byś oddzielona od chodnika (najlepiej żeby była w jezdni, albo oddzielona pasem zieleni).
Poprowadzenie ścieżki rowerowej wzdłuż Rawy wykracza poza zakres obszarowy planowanej inwestycji. Tereny wzdłuż Rawy nie należą do Miasta Katowice.
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej poprzedzone zostanie opracowaniem koncepcji programowo-przestrzennej. Przyjęte przez projektantów rozwiązania koncepcyjne m.in. dla projektowanej drogi rowerowej (przebieg, parametry, rodzaj nawierzchni, kolorystyka) będą skonsultowane z Zespołem ds. Polityki Rowerowej Miasta Katowice. Przebieg planowanej ścieżki rowerowej nie stanowi połączenia między miejskiego, nie ma więc znamion połączenia metropolitarnego, wobec powyższego nie ma konieczności konsultowania z metropolitarnym oficerem rowerowym.

Cytat:
3. Należy uwzględnić przystanki komunikacji miejskiej (powinny one być przynajmniej przy skrzyżowaniu z ul. Baildona).
Nie zakłada się lokalizacji przystanków autobusowych.

Cytat:
4. Czy analizowano inwestycję w kontekście przeprowadzenia tędy tras autobusowych? W przyszłości tego typu inwestycje powinny być konsultowane z nowo powstałym Zarządem Transportu Metropolitalnego w kontekście komunikacji miejskiej. Oczywiści droga powinna pozwalać na puszczenie tędy autobusów.
Z uwagi na układ zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ul. Gliwickiej, poprzeczne niezbyt odległe dojścia do ul. Gliwickiej i przebieg wzdłuż tej ulicy linii tramwajowej nie zakłada się prowadzenia linii autobusowej na planowanym połączeniu drogowym.

Cytat:
5. Chodniki powinny być szerokie, szczególnie po północnej stronie drogi, przy budynkach, tak by dwa wózki dziecięce bez problemu się mijały w najwęższym miejscu. Nawet kosztem miejsc parkingowych.
Parametry chodnika będą zgodne z obowiązującymi przepisami.

Cytat:
6. Czy chodnik po północnej stronie drogi będzie "stykał się" z budynkami, tak by utworzyć pierzeję? Najgorsze co może być to chodnik oddzielony płotem od tych budynków.
Koncepcja programowo-przestrzena wykaże przyszłe rozwiązania techniczne w tym poprowadzenie ciągów pieszych.

Cytat:
7. Przy projektowaniu należy wziąć pod uwagę estetykę tak by obszar był spójny i drogi i chodniki urbanistycznie pasowała do okolicy (np. utworzenie pierzei)
Dla wnioskowanego obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna w Katowicach, z wyłączeniem części wschodniej obszaru dawnej Huty Baildon (UCHWAŁA NR XXVIII/584/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 lipca 2016 r). Wobec powyższego dokumentacja projektowa opracowywana będzie w oparciu o zapisy ww. mpzp. Sporządzona koncepcja podlegać będzie ocenie przez inwestora tj. Miasto Katowice. Zatwierdzony wariant stanowić będzie podstawę do prowadzenia dalszych prac projektowych.

Cytat:
8. Należy uwzględnić mała architekturę oraz roślinność w postaci drzew w ziemi, można np. zasadzić szparel drzew.
Dokumentacja projektowa obejmuje urządzenie układu drogowego oraz zagospodarowanie centralnego placu publiczno-drogowego. Dla placu przewiduje zachowanie części istniejącej zieleni, nasadzenia zieleni, zastosowanie elementów małej architektury (m.in. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery) itd. Jak wyjaśnialiśmy powyżej w pierwszym etapie prac projektowych przedstawiona zostanie koncepcja.

Cytat:
9. Nie wiem jakie będą miejsca postojowe, ale sugeruję zrobienie miejsc skośnych zamiast prostopadłych, z których dużo ciężej się wyjeżdża (chyba, że będą równolegle to nie ma tematu).
10. Ważne jest, żeby parkingi nie zdominowały tej przestrzeni ani chodników - ich liczba powinna być umiarkowana, niepowodująca zwężeń chodników itp.
Lokalizację miejsc postojowych oraz sposób parkowania również wykaże koncepcja programowo-przestrzenna. Ponadto, rozwiązania będą uzgodnione z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów, który odpowiada m.in. za politykę parkingową w mieście.

Offline Wydział Rozwoju Miasta  
#4 Wysłane : 27 kwietnia 2018 14:53:49
Wydział Rozwoju Miasta

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Inwestycje
Przyłączony: 2016-04-06
Posty: 223

Podziękowano: 23 raz (y) w 23 postu (ów)
Dziękujemy za zgłoszone uwagi i udział w dyskusji.
Offline kezook  
#5 Wysłane : 28 maja 2019 12:44:40
kezook

Ranga: Advanced Member

Grupy: Registered
Przyłączony: 2016-05-12
Posty: 30
Polska
Lokalizacja: Piotrowice-Ochojec

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 1 raz (y) w 1 postu (ów)
Witam,
co dalej z tym temacie?Kiedy przewidujecie rozpoczęcie prac?
Offline W. Inwestycji  
#6 Wysłane : 29 maja 2019 06:54:16
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 492

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Napisał: kezook Idź do cytowanego postu.
Witam,
co dalej z tym temacie?Kiedy przewidujecie rozpoczęcie prac?

Informujemy, że obecnie trwają prace projektowe. Planowany termin opracowanie dokumentacji projektowej to koniec grudnia 2019 r. Po etapie sprawdzenia dokumentacji, zostaną zabezpieczone stosowne środki na realizacje inwestycji oraz zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane w celu wyboru wykonawcy w 2020 r.
Użytkownicy przeglądający ten temat
Guest
Skok do forum  
Nie możesz tworzyć nowych tematów w tym forum.
Nie możesz odpowiadać na tematy w tym forum.
Nie możesz usuwać swoich postów w tym forum.
Nie możesz edytować swoich postów w tym forum.
Nie możesz tworzyć ankiet w tym forum.
Nie możesz głosować w ankietach w tym forum.