logo
Witamy Gościa! Aby wykorzystać wszystkie możliwości proszę Zaloguj albo Rejestruj.

Zgłoszenie

Icon
Error

Opcje
Idź do ostatniego postu Idź do pierwszego nieprzeczytanego
Offline W. Komunikacji Społecznej  
#1 Wysłane : 1 sierpnia 2017 13:27:04(UTC+4:00) Jerusalem, Kaliningrad, South Africa
W. Komunikacji Społecznej

Ranga: Administrator

Grupy: WRM, WKUL, WST, BCK, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Bezpieczeństwo, WKŚ, Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna, KZGM, WZK, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Sprawy obywatelskie, WBD, Moderatorzy - Ankiety, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Inwestycje, WPS, Moderatorzy - Rowerowe Katowice, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne, Moderatorzy - Promocja Katowic, Moderatorzy - Bezpieczeństwo, Moderatorzy - Witamy na forum, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Kultura, Moderatorzy - Zanim napiszesz, przeczytaj!, ZZM, Moderatorzy - Zdrowie i Ochrona Środowiska, WPS II, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Działalność Gospodarcza, Moderatorzy - Polityka Społeczna, WIN, Moderatorzy - Propozycje tematów, Moderatorzy - Kultura, WB, Moderatorzy - Transport publiczny, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Sport i Turystyka, Moderatorzy - Edukacja, WOIS, SM, Moderatorzy - Rozwój miasta, BRM, WZNP, WE, WP, WGM, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Infrastruktura, Moderatorzy - Inwestycje, UMK moderator, Registered, BP, MZUiM, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Edukacja, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Zdrowie i ochrona środowiska, Moderatorzy - Infrastruktura, WSO, Moderatorzy - Sport i turystyka, MOSiR, Moderatorzy - Sprawy Obywatelskie, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Polityka Społeczna, Administrators
Przyłączony: 2012-08-03(UTC+4:00) Jerusalem, Kaliningrad, South Africa
Posty: 416

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 31 raz (y) w 28 postu (ów)
Od 9 sierpnia 2017 r. do 7 września 2017 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Gospodarczej w Katowicach - część północno - wschodnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z dokumentacją będzie można zapoznać się w wyżej wymienionym terminie w siedzibie Urzędu Miasta Katowice, Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego Referat Planowania Przestrzennego, Rynek 13, pokój 504 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również do wzięcia udziału w publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, która odbędzie się 29 sierpnia 2017 r. o godzinie 15.00 w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice, Rynek 13, sala 413, IV piętro.


Materiały od 9 sierpnia będą dostępne TUTAJ


Jak zgłosić uwagi do planu miejscowego?

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść swoje uwagi do tego dokumentu. W tym celu należy przedstawić uwagi w formie pisemnej, adresując pismo do Prezydenta Miasta Katowice, podając swoje imię i nazwisko (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga będzie dotyczyła. Uwagi będą przyjmowane do 21 września 2017 r.

Uwagi można również przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem. Karta usługi dostępna jest TUTAJ.

Projekt miejscowego planu podlega jednocześnie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko – uwagi i wnioski w tym postępowaniu będą mogły być również składane do 21 września 2017 r. na zasadach jak przy składaniu uwag do projektu planu miejscowego.​
Załączniki:
ogłoszenie.pdf 500 KB, pobrane 21 czas (s).
Offline mar'  
#2 Wysłane : 21 sierpnia 2017 14:54:17(UTC+4:00) Jerusalem, Kaliningrad, South Africa
mar'

Ranga: Gold Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2014-06-23(UTC+4:00) Jerusalem, Kaliningrad, South Africa
Posty: 161

Dziękuję: 31 razy
Podziękowano: 29 raz (y) w 23 postu (ów)
Dzień dobry,
projekt MPZP pokrywa się z obowiązującym MPZP (uchwała X/194/07 z 28 maja 2007).

Kilka pytań:
1. Z czego wynika zwiększenie maksymalnej wysokości z 14m do 30m na terenie MW (w 2007 roku oznaczonym jako 1M/U)?
2. Czy dominaty na tym terenie są na pewno potrzebne, czy nie lepiej zachować obecne i nie dodawać nowych?
3. Czy wysokość aż 30m nie będzie zagrażała krajobrazowi zabytkowego osiedla Nikiszowiec i jego statusu jako Pomnika Historii (Dz.U. 2011 nr 20 poz. 101)?
4. Czy UM w sprawie nowych dominant i zwiększenia maksymalnej wysokości do 30m poprosił o opinię konserwatora zabytków?
5. Z czego wynika zmniejszenie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej z 60% do 40% na terenie MW (w 2007 roku oznaczonym jako 1M/U)?

Proponuję zmniejszyć maksymalną wysokość z 30m do 20m.
Offline W. Komunikacji Społecznej  
#3 Wysłane : 4 września 2017 07:12:41(UTC+4:00) Jerusalem, Kaliningrad, South Africa
W. Komunikacji Społecznej

Ranga: Administrator

Grupy: WRM, WKUL, WST, BCK, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Bezpieczeństwo, WKŚ, Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna, KZGM, WZK, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Sprawy obywatelskie, WBD, Moderatorzy - Ankiety, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Inwestycje, WPS, Moderatorzy - Rowerowe Katowice, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne, Moderatorzy - Promocja Katowic, Moderatorzy - Bezpieczeństwo, Moderatorzy - Witamy na forum, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Kultura, Moderatorzy - Zanim napiszesz, przeczytaj!, ZZM, Moderatorzy - Zdrowie i Ochrona Środowiska, WPS II, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Działalność Gospodarcza, Moderatorzy - Polityka Społeczna, WIN, Moderatorzy - Propozycje tematów, Moderatorzy - Kultura, WB, Moderatorzy - Transport publiczny, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Sport i Turystyka, Moderatorzy - Edukacja, WOIS, SM, Moderatorzy - Rozwój miasta, BRM, WZNP, WE, WP, WGM, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Infrastruktura, Moderatorzy - Inwestycje, UMK moderator, Registered, BP, MZUiM, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Edukacja, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Zdrowie i ochrona środowiska, Moderatorzy - Infrastruktura, WSO, Moderatorzy - Sport i turystyka, MOSiR, Moderatorzy - Sprawy Obywatelskie, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Polityka Społeczna, Administrators
Przyłączony: 2012-08-03(UTC+4:00) Jerusalem, Kaliningrad, South Africa
Posty: 416

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 31 raz (y) w 28 postu (ów)
Poniżej odpowiedź z Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego

1. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2007r. sporządzony został zgodnie z ustaleniami obowiązującego w tamtym czasie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 1997r. (z późniejszymi zmianami). Przeznaczenia terenów ustalone w obowiązującym planie miejscowym nie zostały zrealizowane, a przedmiotowy obszar aktualnie pozostaje niezagospodarowany. Celem sporządzanego planu miejscowego było zwiększenie możliwości zainwestowania na terenach niezagospodarowanych, pozwalające na ich efektywne wykorzystanie, poprzez np. zwiększenie wskaźników zagospodarowania terenu zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2012r. Dla terenu wyznaczonego w studium jako U/ZU dopuszczono możliwość kształtowania dominant o wysokości do 8 kondygnacji. W związku z powyższym w projekcie planu ustalono maksymalną wysokość zabudowy do 18m z dopuszczeniem dominant do 30m. Wysokości te wynikają z założenia min. 4,5m dla kondygnacji parteru o funkcji usługowej i min. 3m dla funkcji mieszkaniowej. Możliwość kształtowania zabudowy o różnej wysokości w tym dominant spowoduje, że charakter zabudowy nie będzie monotonny.
2. Wprowadzenie wyższej zabudowy nie wpłynie negatywnie na istniejące zabudowania. Teren objęty planem od zabytkowego osiedla Nikiszowiec dzielą tereny usługowe i usługowo-produkcyjne. Charakter osiedla Nikiszowiec brany jest pod uwagę we wszystkich pracach projektowych planowanej inwestycji.
3. Projektowana zabudowa mieszkaniowa będzie nawiązywała do charakteru istniejącego osiedla Nikiszowiec. Pomiędzy projektowaną zabudową a istniejącym osiedlem znajduje się teren podlegający przekształceniom po obecnym terenie kopalni. Wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowej na przedmiotowym terenie jest kontynuacją funkcji osiedla Nikiszowiec. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zakłada harmonijne skomponowanie zabudowy z historycznym założeniem Nikiszowca.
4. Projekt planu na etapie opiniowania i uzgadniania przekazany został do Konserwatora Zabytków.
5. Zmniejszenie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej wynikało z możliwości jaką daje obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2012r. dla terenu wyznaczonego jako U/ZU oraz potrzeby obsługi budownictwa mieszkaniowego. Plan miejscowy z 2007r. sporządzony został zgodnie z ustaleniami obowiązującego wówczas studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 1997r. Obecne studium z 2012r. przewiduje wyższe wskaźniki dla kształtowania zabudowy w tym terenie.
W związku z tym, że przeznaczenia terenów ustalone w obowiązującym planie miejscowym nie zostały zrealizowane a przedmiotowy obszar aktualnie pozostaje niezagospodarowany, w sporządzanym projekcie planu ustalono takie wskaźniki, które pozwolą na efektywne zagospodarowanie terenu.


Ponadto informuję, że zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3, należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Katowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2017 r.
Offline mar'  
#4 Wysłane : 7 września 2017 15:53:51(UTC+4:00) Jerusalem, Kaliningrad, South Africa
mar'

Ranga: Gold Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2014-06-23(UTC+4:00) Jerusalem, Kaliningrad, South Africa
Posty: 161

Dziękuję: 31 razy
Podziękowano: 29 raz (y) w 23 postu (ów)
Dzień dobry, dziękuję za odpowiedzi.

Napisał: W. Komunikacji Społecznej Idź do cytowanego postu.
4. Projekt planu na etapie opiniowania i uzgadniania przekazany został do Konserwatora Zabytków.
Czy odpowiedź wojewódzkiego konserwatora zabytków zostanie opublikowana na PKS albo BIP UM Katowice?


Kiedy można spodziewać się konsultacji pozostałego obszaru (210p) objętego uchwałą NR XXXVII/724/17 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Gospodarczej w Katowicach?
Offline W. Komunikacji Społecznej  
#5 Wysłane : 27 września 2017 14:12:24(UTC+4:00) Jerusalem, Kaliningrad, South Africa
W. Komunikacji Społecznej

Ranga: Administrator

Grupy: WRM, WKUL, WST, BCK, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Bezpieczeństwo, WKŚ, Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna, KZGM, WZK, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Sprawy obywatelskie, WBD, Moderatorzy - Ankiety, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Inwestycje, WPS, Moderatorzy - Rowerowe Katowice, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne, Moderatorzy - Promocja Katowic, Moderatorzy - Bezpieczeństwo, Moderatorzy - Witamy na forum, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Kultura, Moderatorzy - Zanim napiszesz, przeczytaj!, ZZM, Moderatorzy - Zdrowie i Ochrona Środowiska, WPS II, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Działalność Gospodarcza, Moderatorzy - Polityka Społeczna, WIN, Moderatorzy - Propozycje tematów, Moderatorzy - Kultura, WB, Moderatorzy - Transport publiczny, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Sport i Turystyka, Moderatorzy - Edukacja, WOIS, SM, Moderatorzy - Rozwój miasta, BRM, WZNP, WE, WP, WGM, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Infrastruktura, Moderatorzy - Inwestycje, UMK moderator, Registered, BP, MZUiM, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Edukacja, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Zdrowie i ochrona środowiska, Moderatorzy - Infrastruktura, WSO, Moderatorzy - Sport i turystyka, MOSiR, Moderatorzy - Sprawy Obywatelskie, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Polityka Społeczna, Administrators
Przyłączony: 2012-08-03(UTC+4:00) Jerusalem, Kaliningrad, South Africa
Posty: 416

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 31 raz (y) w 28 postu (ów)
Poniżej odpowiedź z Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego

Wojewódzki Konserwator Zabytków nie zajął stanowiska w sprawie, w związku z czym projekt planu uzgodniono zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Procedura planistyczna sporządzania planu miejscowego dla pozostałej części jest po wstępnych analizach na etapie przygotowania projektu planu. Z projektem planu można będzie się zapoznać na etapie wyłożenia do publicznego wglądu po wcześniejszym opiniowaniu i uzgadnianiu projektu planu przez właściwe organy i instytucje. Wówczas będzie można również składać uwagi nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.
Użytkownicy przeglądający ten temat
Guest
Skok do forum  
Nie możesz tworzyć nowych tematów w tym forum.
Nie możesz odpowiadać na tematy w tym forum.
Nie możesz usuwać swoich postów w tym forum.
Nie możesz edytować swoich postów w tym forum.
Nie możesz tworzyć ankiet w tym forum.
Nie możesz głosować w ankietach w tym forum.